och Wiesel.lu leeft lo als Blog.

Wëll méng beruflich Erfahrung, an méng Aarbicht fir mäin Veräin1 et mir gewiesen hunn, wéi einfach bloggen mat WordPress2 geet, an ëch wierklich praktisch kéng Zäit méi hunn, fir mir eng eegen Entwécklung vun der Software fir méng Säiten ze leeschten, kënnt och Wiesel.lu an Zukunft als Blog dohier.
Ech sinn, nom famous 5 Minutes install verfuer, an tatsächlich!
Datt daat sou schnell gung, ass och der virbildlicher MySQL Datenbankverwaltung vun méngem Hoster Luxhosting, ze verdanken.

  1. Homepage http://www.aachen.lu []
  2. Homepage vu WordPress: http://www.wordpress.org []

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.