ASSOSS

Zur ASSOSS, dem 1968 an der Versenkung verschwonnene lénks orientéierte Studenteveräin (gegrënnt 1912) hunn ëch e puer wéinig Saachen zesummegedroen:

Hei Biller vu de Virkrichspresidenten1, an op der nächster Säit

D’Comitéen vun 1945 bis 1968

29.10.1945

Fernand Zurn
Léon Liesch
Norbert Frank
Jacquemart
Weinacht
Fischer
Pütz
Schroeder
Welter

07.09.1946

Roger Noesen
Paul Liesch
Johnny Schroeder
Camille Hellinckx
Pitty Gilbert
Paul Herriges
Roger Weber
Fernand Liebisch

1947

Armand Mergen
Gaston Fautsch
Johnny Schroeder
Paul Liesch
Roger Noesen
Norbert Frank
Paul Herriges
Fernand Liebisch

07.08.1948

Georges Thorn
Camille Hellinckx
Fernand Liebisch
Pitty Gilbert
Johnny Schroeder

08.10.1949

Georges Thorn
Paul Lenners
Jean Gremling
Robert Krieps
Guy Mines

1950

Jean Gremling
André Prost
Fernand Georges
Annette Lacroix
Pol R Schneider

03.11.1951

Pol R Schneider
Fernand Georges
Paul Lentz
Math. Schroeder
Rully Schumacher

30.08.1952

Pol R Schneider
Rully Schumacher
Fernand Georges
Paul Lentz
Jacqueline Wester
Gaston Holzmacher
Metty Schroeder

05.09.1953

Roland Lacaf
Fernand Georges
Henri Entringer
Pol R Schneider
Claude Conter
Al. Scherer jr.
Jacqueline Wester

11.09.1954

Fernand Georges
Erneste Weyland
Jacques Beffort
Al. Scherer jr.
Jean Welter
Pierre Weyler
Roger Linster

10.09.1955

Armand Simon
Erneste Weyland
Erneste Goergen jr.
Henri Entringer
Fernand Georges
Jacques F. Poos
Al. Scherer jr.

08.09.1956

Jacques Beffort
Erneste Weyland
Jean Schumacher
Tony Wehenkel jr.
Joseph Scheitler
Jean Welter
Pierre Weyler

28.12.1957

Guy Linster
Roger Theisen
Erneste Calteux
Tony Wehenkel jr.
Jean Pohl
Pierre Weyler
Gaston Vogel

27.12.1958

Gaston Holzmacher
Tony Wehenkel jr.
Marc Jones
Jean Schumacher
Jean Pohl
Pierre Weyler
Gaston Vogel

02.01.1960

Claude Conter
Marc Jones
Gust Kohnen
Jean Kulner
Jean Schumacher
Jacqueline Weyland
Gaston Vogel

21.12.1960

Norbert Müller
Marc Jones
Gust Kohnen
Gaston Vogel
Jacqueline Scheitler
Franz. Majerus
Joseph Scheitler

30.09.1961

Gaston Vogel
Jacqueline Scheitler
Norbert Müller
Guy Schmit
Marcel Langsam
Jean Pohl
Merry Meyer

29.09.1962

Jean-Paul Raus
Nico Reyland
Claude Wehenkel
Jacqueline Scheitler
Georges Blau
Jean Becker
Gérard Rausch
Guy Schmit
Jacques Raus

Sep 63

Jos Scheitler
Bibi Govers
Claude Wehenkel
Erneste Erpelding
Guy Schmit
Mathias Kerschenmeyer

30.10.1965

Guy Schmit
André Hoffmann
Claude Wehenkel
Alice Harf
Jean Becker
Roger Schumacher
Roger Wintersdorf
Jacques Steiwer
Camille Kieffer

Jan 68

André Hoffmann
Jean Becker
Claude Wehenkel
Janine Frisch, épouse Henri Wehenkel
J.C. Lecomte
Georges Lieck
Jean Langers
Fritz Schneider
Jacques Steiwer

Dez 68

Ronny Pierre
Jean Langers
Christiane Mahr
Al. Goergen
Mil Tockert
Janine Frisch, épouse Henri Wehenkel
Georges Leick
Madie Leick
André Hoffmann
  1. si bei der Migratioun verluere gaangen, mussen iergendwann eng Kéier nei opgespillt ginn []

1 thought on “ASSOSS”

  1. Bonsoir Daniel Erpelding L’orthographie de quelques noms de membres du comité de l’assoss est fausse . Pourjanvier 1968: Janine Frisch et non jeannine.

    Georges Leick et non Lieck( Georges Leick dit Jorry).

    Pour le comité de décembre 68 c’est de nouveau Leick et non Lieck aussi bien pour Jorry( Georges) que pour Mady Leick. En ce qui me concerne note stp Janine Frisch épouse H. Wehenkel pour éviter la confusion avec d’autres personnes nommées Wehenkel. Merci ,cher ancien élève de très bonne mémoire.

    Janine Frisch

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.