Astellungsexamen gepackt!

Haut kruet ëch matgedeelt, dass ëch mäin Astellungsexamen op der ITM lo definitiv gepackt hunn. Demno werd ëch demnächst deser Deeg den Eed op den Grand-Duc an d’Constitutioun, wouwéi op d’ITMs Gesetz leeschten an Beamten op Liewenszäit ginn :-))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.