Velofueren

de KTM TerramoMäin Zougang zum Velofueren.

Schons als Kand sinn ech leidenschaftlich gären mat dem Velo gefueren, soubal ech dat kunnt. Fir mäin 10. Gebuertsdag haten méng Eltern mir dunn een Vélo mat 5 (!!!) Iwersetzungen kaaft! Wat een Luxus, ech war am Himmel 🙂
Leider kruet ech deen spéider zu Studentenzäiten zu Oochen geklaut an hunn och kéng Foto méi dervun.

Ech sinn ni Kompétitioune gefuer, ech war als Kand komplett onsportlich. Lo wou ech eng regelméissig Pei hunn, konnt ech mir och besser Velo’en kaafen an sou hun ech elo:

  • Een KTM Teramo fir an der Fräizäit
  • an fir vun der Aarbicht an d’Stadt ze fueren, een Framework Atlanta
  • Een Stevens Fitnessbike, fir an der Fräizäit e bessi méi séier kennen ze fueren
  • An et existéiert och nach mäi Studentevelo, mat dem ëch bis virun engem Joër nach regelméissig gefuer sinn (hunn ech verschenkt).

Dest hei ass eng statisch Säit! Fir ‘Aktualitéit, kuckt dozou dann op méngem Blog all Bäiträg zum Velo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.