lvi

LVI, der Kampf geht weiter!

Also, der Kampf der LVI mit der deutschen Sprache *lol*. Am 29.3.2007 jedenfalls verkündigte die Arbeitsgruppe Webpublishing der LVI in allerbestem MouvEco-Deutsch1 monikanischer Prägung die, in der Tat erfreuliche Nachricht, dass man als Radfahrer auf dem Limpertsberg nun wohl endgültig…

Statuten vun der LVI

Nun bin ich nicht mehr im Vorstand der LVI vertreten, meine Frau ist zwar gewählt, wird aber an der Ausübung ihres Mandates gehindert. Sie wurde so zu sagen in Sippenhaft genommen für die offene Kritik welche ich geäußert habe und…

Sophie Kieffer

Huet een Artikel iwert d’LVI Versammlung am Wort verfaasst. Am Géigensaatz zu mir, war hat wuel vum dem Kalauer mat dem bloën Hirsch dee keen Velo fiert ganz enchantéiert. Naja, Suum cuique. Cette blague circule dans les rangs de la LVI, mee et huet nit all Mensch aus der LVI driwer gelaacht. Sëcher hatt, brauch jo och kéng Comitéssetzungen mat dem Gust Muller ze erdroën, waat just machbar ass wann een ënnert dem Gust Muller schafft.

Waat natierlich nit an dem Artikel steet ass, dass d’Personalpolitik vun der LVI alles aaneschters wéi een Erfolleg war: Vun 12 Memberen aus dem Comité waren der 5 démissionär, awer nëmmen 3 (dovunner just een komplett frëschen) Neier hunn sëch opgesaat. Vun denen ërem gewielten ass mëttlerweil een weideren Member (Jang Klein) ebenfalls demissonéiert, an een Member vum Comité guff a Sippenhaft(ung) gehol: E puer prominent Memberen vum neie, a méngen Aën awer ziemlich reaktionäre Comité vun dem ëch kéng Reformen erwaarden, hunn ugekënnegt hatt boykottéieren ze wëllen an et opgefuerdert ebenfalls ze demissionnéieren. Guer nit wëll sie eppes géint hatt hätten, mee , wëll se säi Mann nit kënnen ausstoën a weder séng Reformvirschléi nach séng Kritik verdroën hunn! Dobäi sinn dach grad déi Mënschen, die zur Selbstkritik onfähig sinn, op Fremdreflektiounen ugewiesen! Schlëmm dass sou ondemokratisch Praktiken aus dem Mëttelalter (an och bekannt aus eiser jëngerer Geschicht) wéi Sippenhaft vu gebildete Leit dann nach als “ganz mënschlich” erklärt ginn. Vermutlich nennt hien Rassismus och natierlich, a Fraënhaass verständlich1

Mais soyons optimiste: Am neie Comité sinn zwee Memberen, die dem Gust Muller ganz bestëmmt méi Resistenz werten entgéing brengen, wéi mir daat konnten: De Grënnungspräsident Paul FABER, deen eng eegen Autoritéit an der LVI duerstellt, a wuel och de Jo Simon.

Mut an homäopatischer Doséierung mëcht mir, völlig onerward souguer d’Nathalie Schmit! Hatt huet vielläicht op der Generalversammlung een Ament geduecht: Merde, dee béisen, béisen Daniel haat jo vielläicht awer Recht! Ech haat him prophezeit, dass de Gust hatt nit giff sou matspillen loossen, wéi hatt sëch daat wënscht. A schéin: Wéi hatt och zur Versammlung schwetzen an de Programm 2007 virstellen wollt, do haat de Gust d’Vollek schon op de roude Wäin an op de Kéiss geschëckt. *g*. Mee hatt huet sëch heftig gewiert an huet säi Virtrach awer dierften haale. Bravo Nathalie!

 1. mee mäi Gott, et haaten och nëmmen 50,9 % am Joër 1937 géint d’Maulkuerfgesetz gestëmmt. Firwaat sollen hier Nokommen et am Joër 2007 nit ganz normal fannen, fir de Wielerwëllen ze vergewaltigen an Leit, die een nit ausstoën kann, einfach un der Ausübung vun hierem Mandat behënneren? []

Kopie der Statuten der LVI

Deckblaat

LËTZEBUERGER VÉLOS-INITIATIV (LVI)
Association sans but lucratif

Assemblée constitutive du
22 novembre 2004

Statuts

Signatures

enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le 21 Janvier 2005

 

Référence LSO BA, 05947
 Reçu (e)  
Droit d’Enregistrement 12 Euro
Droit de timbre 8 Euro
Total 20 Euro

Titre Ier – Dénomination, Siècle. Objet. Durée

Article 1er

Sous la dénomination de "Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI)" il est constitué une association
sans but lucratif, dont le siège se trouve à Luxembourg, et dont la durée est
illimitée.

Le siège social pourra être transféré à une autre adresse dans la Ville de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Article 2

L’association a pour objet la mise
en valeur et la promotion de la bicyclette comme moyen de locomotion,
constituant un complément nécessaire aux transports en commun et une
alternative à l’usage de la voiture individuelle pour les petites et moyennes
distances.

L’association a encore pour
objet de promouvoir la planification et la mise en place d’un réseau cohérent
de pistes cyclables, tant au niveau urbain que national.

L’association a, d’une façon générale, pour objet la défense des intérêts
des usagers de la bicyclette, que ce soit à des fins de locomotion ou de
récréation, dans un contexte sportif ou touristique. Un aspect essentiel de ce
volet concerne la sécurité des cyclistes.

Pour autant que les buts recherchés sont compatibles avec ceux de
l’association, celle-ci peut collaborer étroitement avec tous partenaires oeuvrant
pour des formes de déplacement non motorisés.

L’association peut accomplir tous actes et toutes opérations qui se rapportent directement ou
indirectement à son objet ou qui sont de nature à le favoriser.

L’association observe la plus
stricte neutralité en matière politique et religieuse.

Titre II Associés, Admission, Sortie Engagements

L’Association se compose de membres associés et, facultativement, de
membres honoraires.

Article 3

Est réputé membre associé toute personne s’engageant à respecter les buts de l’association et qui a réglé sa cotisation pour l’année en cours. Le nombre des membres associés est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois.

En dérogation à l’alinéa précédent, n’est pas admissible comme membre de
l’association toute personne précédemment exclue par décision du Conseil
d’Administration.

Article 4

Outre les membres associés,
l’association comprend des membres honoraires. Ce titre est accordé par le
Conseil d’Administration, aux conditions à fixer par l’Assemblée Générale, à
toute personne physique ou morale méritante dans la réalisation de l’objet
social de l’association.

Article 5

La qualité de membre se perd par décès, par démission ou par exclusion.

Tout membre est libre de se retirer, en adressant sa démission au Conseil d’Administration.

Par l’adhésion aux présents statuts, chaque membre s’interdit tout acte ou
toute omission préjudiciable à l’objet social ou qui serait de nature à porter
atteinte soit à sa considération et à son honneur personnels, soit à la
considération et à l’honneur de l’association ou des membres de celle-ci. Toute
infraction à la présente disposition entraine immédiatement et de plein droit
l’exclusion du membre fautif, Les contestations relatives à l’application de cette disposition sont arbitrées par le
Conseil d’Administration statuant sans appel et avec dispense
de suivre, dans la procédure, les formes et les délais pour les litiges privés.

Article 6

L’exclusion d’un membre sera prononcée par l’Assemblée Générale et à la
majorité des deux tiers des voix, le membre ayant été entendu en ses
explications.

Article 7

Le membre démissionnaire ou exclu et les héritiers du membre décédé n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées. Les héritiers ne peuvent réclamer aucun compte ni faire apposer les scellés ni requérir inventaire.

Titre III – Assemblée Générale

Article 8

L’Assemblée Générale se compose de tous les membres associés, à l’exclusion des membres honoraires.

Les attributions obligatoires de l’Assemblée Générale comportent le droit

 1. de modifier éventuellement les statuts et de prononcer la dissolution de l’association, en se conformant aux règles prévues à l’article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et des fondations;
 2. de nommer et de révoquer les membres du Conseil d’Administration;
 3. de désigner des réviseurs de caisse non-membres du Conseil d’Administration;
 4. d’approuver le rapport annuel du Conseil d’Administration, les budgets et les comptes annuels;
 5. d’accorder décharge au Conseil d’Administration;
 6. d’exercer tous les autres pouvoirs dérivant de la loi et des statuts.

Les résolutions et décisions de l’Assemblée Générale sont actées dans un
rapport qui sera conservé au siège de l’association où tout membre pourra en
prendre connaissance.

L’Assemblée Générale est le pouvoir suprême de l’association. Elle peut
prendre toutes décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement ou
statutairement dévolus au Conseil d’Administration.

Ses décisions
sont prises à la simple majorité des membres présents, hors le cas où il en est
autrement décidé par les statuts ou la loi. En cas de parité la voix du président
/ de la présidente est prépondérante.

Tout membre empêché d’assister à l’assemblée peut donner procuration à un
autre membre par lettre, téléfax ou email, à l’effet de le représenter et de
voter en ses lieu et place; chaque membre présent ne pouvant représenter qu’un
seul membre absent.

Article 9

L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire au cours du ter trimestre
de l’année et en session extraordinaire chaque fois que le Conseil
d’Administration l’estime nécessaire ou que la demande écrite au président en
est faite par un cinquième des membres. A cet effet la liste des membres devra
être tenue à la disposition des membres désireux de la consulter. Les
convocations aux assemblées générales se feront par lettres missives auxquelles
sera joint l’ordre du jour.

Les décisions de l’Assemblée Générale seront de la même façon portées à la
connaissance des membres absents. Les tiers intéressés pourront demander
communication d’extraits du rapport sur demande à adresser au Conseil
d’Administration.

Titre IV – Conseil d’Administration

Article 10

Le Conseil d’Administration est l’organe
exécutif de l’association. II est désigné chaque année par l’Assemblée Générale
ordinaire et comprend 3 membres (dénommés ci-après administrateurs) au moins,
15 au plus, qui ne peuvent être pris que parmi les membres associés. Au maximum
deux salarié(e)s membres de l’association peuvent être élu(e)s au Conseil
d’Administration, dont le/la secrétaire. Les membres salariés auront les mêmes
droits et obligations que les autres membres du Conseil d’Administration élus
par l’Assemblée Générale, mais ne peuvent pas participer aux votes sur des
affaires concernant le personnel ou leur propre personne.

Le Conseil d’Administration élit en son sein un président et un trésorier.

En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, le ou les
membres restants gardent les mêmes pouvoirs que si le Conseil d’Administration
était au complet, tant que l’assemblée ne l’aura pas complété.

Les fonctions des administrateurs n’expirent qu’après leur remplacement, sous réserve de leur
réélection par l’Assemblée Générale.

Est réputé suspendu de ses fonctions au Conseil d’Administration chaque
membre qui néglige de manière flagrante, par acte ou par omission, ses
engagements à l’encontre de l’association. La suspension d’un membre est
décidée par majorité simple du Conseil d’Administration et prononcée par le
président ou son remplaçant. Cette décision doit être annoncée à l’Assemblée
Générale suivante et fera l’objet, à l’instar des candidatures et démissions,
de l’approbation de celle-ci.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le Conseil d’Administration gère l’association, exécute les décisions de l’Assemblée Générale, convoque et ordonne les assemblées et les réunions, fait rapport sur l’activité de l’association.

II est nanti des pouvoirs les plus étendus tant en ce qui concerne les actes
d’administration que les actes de disposition qui intéressent l’association.

Il peut notamment signer pour l’association tout traité d’exploitation et
de location, consentir et conclure tous contrats, marchés et entreprises,
contracter tous emprunts, même hypothécaires et par voie d’émission
d’obligations hypothécaires, tous gages ou nantissements, requérir toutes
inscriptions, acquérir, aliéner, échanger, prendre et donner à bail tous biens
meubles et immeubles, même pour plus de neuf ans, accepter tous transferts,
tous dons et tous legs, consentir ou renoncer à tous droits obligationnels ou
réels ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles, donner mainlevée et
consentir à la radiation de toute inscription d’office, traiter, transiger,
compromettre sur tous intérêts, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou
retirer valable quittance, donner toutes décharges, faire et recevoir tous
dépôts, accepter tous subsides et subventions privés ou officiels.

Il nomme et révoque les employés et le personnel au service de l’association, fixe leurs
attributions et émoluments.

Il peut déléguer la gestion journalière de l’association à un de ses membres et même à une tierce personne.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs de ses membres et même à des tierces personnes.

L’association sera valablement représentée à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux
administrateurs, parmi lesquelles nécessairement celle du trésorier, sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération, autorisation ou autre pouvoir spécial.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont intentées ou soutenues au
nom de l’association par le Conseil d’Administration, poursuites et diligences
de son président.

Article 12

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci de tout autre membre, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent et chaque fois que deux
membres le demandent.

Tout administrateur empêché d’assister à la réunion peut donner procuration â un
autre administrateur par lettre, téléfax ou email, à l’effet de le représenter
et de voter en ses lieu et place; chaque administrateur présent ne pouvant
représenter qu’un seul collègue absent.

Les décisions sont prises â la majorité simple des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le
remplace est prépondérante.

Article 13

Les fonctions des administrateurs sont bénévoles.

Titre V – Cotisations, Fonds Sociaux. Vérification des Comptes

Article 14

L’assemble générale fixe le montant de la cotisation annuelle des membres. Celle-ci ne pourra dépasser EUR 250.

Article 15

Les fonds sociaux de l’association sont gérés par le Conseil d’Administration.

L’association dispose pour ses dépenses

 1. des cotisations annuelles;
 2. du revenu de ses capitaux;
 3. des dons et des legs qui lui sont faits;
 4. de toutes autres recettes.

Article 16

 Avant d’âtre soumis é l’Assemblée Générale, les comptes de l’exercice écoulé sont vérifiés par deux commissaires nommés par l’Assemblée Générale.

Titre VI Dissolution

Article 17

En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, les biens de
l’association dissolue iront é une association ou fondation ayant un but
similaire, â déterminer par l’Assemblée Générale.

Assemblée constitutive du 22 novembre 2004

Les statuts de l’association ayant été ainsi arrêtés, les membres
fondateurs se se sont réunis en première Assemblée Générale é laquelle ils ont
été dûment convoqués.

Ils ont, à l’unanimité, nommé les premiers membres du Conseil
d’Administration, qui est composé comme suit

 1. Gust MULLER, Président;
 2. Jean-Paul (dit JemP) WEYDERT, Vice-Président;
 3. Maryse SIMONIS-BRANDENBURGER, Trésorière;
 4. Robert BERG, Secrétaire;
 5. Georges FRANCK, Membre;
 6. Jean KLEIN, Membré;
 7. Lilibet LORANG-SCHAUSS;
 8. Paul SCHIERES, Membre;
 9. Alex TINES, Membre;
 10. Ralf VIERSCH, Membre.

Leur mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle devant se tenir en l’an 2005.

Fait en autant d’exemplaires que de parties, à Luxembourg, le 22 novembre 2004

Rücktritt aus dem LVI Vorstand

Es ist vollbracht! Ich habe, nach unendlichen Querelen, gescheiterten Verhandlungen und Gesprächen die Nase voll und ziehe die Konsequenzen. Bei der LVI ist es wie bei den 10 kleinen Negerlein, nach Maryse Simonis-Brandenburger, Monique Schmit, Lilibeth Lorang und Georges Franck reiche nun auch ich meinen Rücktritt ein! Hier meine Erklärung:

Liebe Freunde und Kollegen aus dem Comité der LVI,
Liebe Mitglieder der LVI,
Liebe Radfahrer,

Mit diesen Zeilen schließe ich mich dem Schritt meines Kollegen Georges FRANCK an, und gebe meine Demission aus dem Comité der Letzebuerger Velosinitiative bekannt. Die Gründe sind:

 • Dass ich nicht daran glaube, dass ein Präsident Gust MULLER den Willen und das Vermögen hat, die notwendige Reform der LVI durchzuführen.
 • Dass ich überzeugt bin, dass sich unter einem Präsidenten Gust MULLER, keine Atmosphäre im Comité wiederherstellen lässt, in der eine Zusammenarbeit möglich wäre: arm an Streit und persönlicher Missgunst,
 • Dass ich nicht erkennen konnte, dass die Mitglieder der LVI überhaupt eine Alternative zu Gust MULLER als Präsidenten in Betracht ziehen,
 • Dass ich die beschlossene Professionalisierung, also die Übertragung von Vorstandsarbeit an bezahlte Mitarbeiter/Berufsfunktionäre für falsch halte und nicht mittragen will! Ihr wandelt damit unweigerlich die einst angesehene Bürgerinitiative in eine staatlich subventionierte Dienstleistungsfirma um! Noch ein meinungsmachender Verein am Tropf und im Sold des Staates, toll!

Die Probleme welche in den letzten Jahren so vielen Menschen das Mitarbeiten im LVI Comité unmöglich machten, sind prinzipieller, struktureller Natur! Zu nennen sind hier, wenn auch nicht ausschließlich so doch an erster Stelle die Charakterfehler des Vorsitzenden Gust MULLER: Er ist uneinsichtig, unnachgiebig, sendungsbewusst und machtversessen, einhergehend mit abgrundtiefem Misstrauen gegen jeden, der es wagt ihm zu widersprechen.

Ich will aber nicht im Zorne gehen, ich bleibe der LVI als Mitglied erhalten, und möglicherweise beteilige ich mich ja auch an der einen oder anderen Arbeitsgruppe, sobald sie in der Realität und nicht nur in der Phantasie des Vorsitzenden und seiner streitlustigen Stellvertreterin existieren. Daher hier mein Abschiedsbrief:

Liebe Mitglieder,

Ihr seht es an meinem Nachnamen, ich bin ein „ Stackletzebuerger “ und doch schreibe ich diese Zeilen auf deutsch, denn es war meine Liebe zur deutschen Sprache und die Vergewaltigung derselben durch einige Damen aus dem Comité und durch einen befreundeten Journalisten, die mich ursprünglich in Rage und damit in Schwierigkeiten gebracht hatten. Doch waren dies nur Auslöser, nicht die Gründe des Streites. Streit und Missgunst beherrschten das Comité schon lange, bevor ich dazustieß.

(…. es folgen ein paar persönliche Worte an einzelne hervorstechende Protagonisten …)

Liebe Freunde des Humors und Liebhaber guter deutscher Texte,

ihr seid die größten Verlierer dieser Entwicklung, denn nun da Georges und ich aus dem Vorstand rausgeekelt wurden, kann ich die Redaktion des LVI-Info doch nicht wie vereinbart übernehmen. Für euch gehen die harten Zeiten weiter, denn man wird Euch auch weithin Fabeln wie die nachstehende als Höhepunkte des LVI-Humors vorsetzen (aus LVI-Info 65 (4/2006) S. 15):

Warum fahren blaue Hirsche1 in Luxemburg nicht Fahrrad?

 • Weil sie keinen Daumen zum Klingeln haben? NEIN!
 • (…)
 • Weil es dort keine Fahrradständer gibt? JA!!!

Wir hatten eigentlich erwartet, dass wenigstens grüne Hirsche wissen was
Fahrradkultur ist!

So ein Kalauer aber auch! Gut, ich erzähle euch dann auch noch eine Fabel:

Die Fabel von der Maus, der Katze und dem Rind

Eine Maus flüchtete sich vor der Katze in den Kuhstall und bat das Rind um Hilfe. “ Gut, stell dich zwischen meine Hinterbeine ” meinte die Kuh und ließ einen Fladen fallen, der die Maus ganz bedeckte, bis auf den Schwanz der raushängen blieb. Dann kam die Katze in den Stall, sah den Schwanz, zog die Maus aus dem Fladen heraus und verspeiste sie. Was ist nun die Moral von der Geschichte?

 • (Für Natalie Schmit): Nicht jeder der dich bescheißt (hier: kritisiert), ist auch dein Feind!
 • (auch für Nathalie): Nicht jeder, der dich aus der Scheiße wieder rausholt, ist auch dein Freund! und
 • (für Gust und Monique): Wenn ihr schon so tief in der Scheiße steckt, dann solltet ihr wenigstens auch den Schwanz einziehen.
 1. Der blaue Hirsch ist das Maskottchen der “Kulturhauptstadt 2007“ []

Comitard bei der LVI.

Seit der Generalversammlung vom letzten Freitag sind meine Frau Heike und ich, jetzt Vorstandsmitglieder (“am Comité”) der Lëtzebuerger Velos Initiative. Die LVI ist ein Interesseverband zur Förderung des Radfahrverkehrs in Luxemburg und spielt hier eine ähnliche Rolle, wie der ADFC…