Astellungsexamen gepackt!

Posted November 23rd, 2005 by wiesel

Haut kruet ëch matgedeelt, dass ëch mäin Astellungsexamen op der ITM lo definitiv gepackt hunn. Demno werd ëch demnächst deser Deeg den Eed op den Grand-Duc an d’Constitutioun, wouwéi op d’ITMs Gesetz leeschten an Beamten op Liewenszäit ginn :-))

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>