Zur Assoss

D’ASSOSS war e ganz interessante "lénken" lëtzebuerger Studenteclub, den vun 1912-1969 bestaanen huet. D’Grënnung vun der ASSOSS war eng Reaktioun vun de jugendlichen Unhänger vun der coalition de gauche, die aus Sozialisten a (Wirtschafts-)Liberalen bestaanen huet, op d’Grënnung vun der ACEL (haut ALUC) 1910 duerch kathoulisch Studenten rondrëm de Pierre Dupong.

Die onnatierlich Koalitioun vun Jeunesse Dorée mat Kanner aus dem Proletariat konnt d’ASSOSS dank der Klammer vum Antiklerikalismus och nom Stuerz vun der Lënksregierung beim Doud vum Staatsminister Paul Eyschen bäibehaalen. Den Veräin huet souwuel die zwee Weltkricher, ass wéi och den Nationalsozialismus iwerliewt, nit awer d’Erfëllung vun enger hierer eelster Fuederung: d’Demokratiséierung vum Studium. An den 1960er Joëren ass sie ëmmer méi no lénks gerëtscht a gung an der 1968er "Revolutioun" ënner.

Zeechnungen vun den Präsidenten 1912-1932

Aus dem Annuaire “1933”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.