Repertoire vun den lëtzebuerger Gemengen

Posted December 18th, 2005 by wiesel

Fir an Zukunft mäin Bäitrag zur Heraldik vun den lëtzebuerger Gemengen kënne méi licht ze pflegen, hunn ëch e puer Fichier’en kréiert oder beschafft:

  1. Tabell vun de Letzebuerger Gemengen

Bei der Gelegenheet guff nach e puer kräftig Fehler am Programm “Alphasort” fond, den ëch fir dese Site geschriwen haat. Den Programm guff em e puer Funktionalitéiten verbessert, des Verbesserungen kommen och der Lëscht vun de Lëtzebuerger virun 1940 zu Oochen ze gudd. En plus guff ausprobéiert, fir statisch Säiten (praktisch mäi gesamten Site) mat den Layoutméiglichkeeten vum Blog ze verbannen.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>