Hauptmann, Wappengruppen

- SeiteGesamtgezeichnetnachgesehen
Gemeiner zu Muntfort - 120% 0% 
Die Gruppe Daun - 260% 0% 
Die Gruppe mit dem Frauenarm - 120% 0% 
Die Gruppe mit den Hämmern - 200% 0% 
Die Gruppe Virneburg - 230% 0% 
Die Gruppe mit dem Zackenbalken - 390% 0% 
Die Gruppe mit dem Schach - 190% 0% 
Die Gruppe mit dem Ankerkreuz - 120% 0% 
Die Gruppe des Lilienhaspels - 120% 0% 
Die Gruppe mit dem Schildchen - 500% 0% 
Die Gruppe mit den drei Rauten - 350% 0% 
Summe26000% 00% 

Gemeiner zu Muntfort

1Hermann v.d. Porten
2Phillips v. Muntfort
3Ullmann v. Muntfort
4Peter Wyse v. Spanheim
5Heinrich v. Bacharach
6Conrad Fust v. Leyen
7Schyls Bentze
8Gerhard v. Ohthoben
9Johann von Schwarzenberg
10Götze Hubenryß
11Friedrich v. Muntfort
12Johann von Mersch

Die Gruppe Daun

13Die Herren von Daun
14Theoderich v. Daun
15Richard v. Daun
16Richard Marschall zu Daun
17Wyrich Kobe v. Daun
18Dieterich v. Daun
19v. Zievel
20v. Daun genannt Dungin
21Wyhe
22v. Daun gt. von dem Marte
23v. Daun gt. von dem Marte
24v. Daun gt. von dem Marte
25Peter von dem Marte gt. Wyhe
26Gottfried v. Densborn
27Arnold v. Densborn
28v. Cröv
29Hermann v. Cröv
30v. Zolver
31v. Kinheim
32v. Clotten
33v. Hohenstein
34v. Stern zu Bassem
35v. Schetzel
36Wilhelm v. Waldeck
37Udo v. Waldeck
38Conrad Boos v. Waldeck

Die Gruppe mit dem Frauenarm

39Siegel des Castellans Egidius von Conz
40Siegel des Johann v. Lössnich
41v. Lössnich
42v. d Leyen
43v. Lieser
44Buming
45Vrays
46v. Cröv
47Richard v. Cröv
48v. Wallmeroth
49v. Wyss gt. zu Guntreben
50v. Wolfskehl zu Vetzberg

Die Gruppe mit den Hämmern

51Die Burggrafen v. Hammerstein
52Die Burggrafen v. Hammerstein
53v. Hammerstein
54v. Hammerstein
55v. Blankenberg gt. Von Hammerstein
56v. Schmidtheim
57v. Kolv
58v. Blankart
59v. Bell
60Hermann v. Bell
61Rulmann v. Bell
62Hermann gt. Lichte
63Heinrich Scheppe
64Conrad Bottele
65v. Mayen
66Print v. Horcheim
67Walter Hole v. Weiss
68Mul v. d Neuerburg
69Kietzweiler gt. Staille
70v. Poulheim

Die Gruppe Virneburg

71Virneburg
72Heinrich v. Virneburg
73Virneburg
74Ernesti
75v. Bürresheim
76Conrad v. Bürresheim
77v. Monreal
78v. Polch v. Geisbusch
79Joh. Jac. v. Polch. Wilh. V. Ryle
80v. Ellenz
81Theoderich v. Ulmen
82Brabant v. Ulmen
83v. Ulmen gt. Mul
84Vrobuse v. Ulmen
85Bruych
86v. Brucken
87v. Wilsacker
88v. Rheineck
89v. Rheineck
90v. Hönningen
91v. Schweppenburg
92Schenk v. Leutesdorf
93v. Horcheim

Die Gruppe mit dem Zackenbalken

94v. Rhense
95v. Manderscheid
96Wilhelm v. Manderscheid
97Ulrich v. Manderscheid gt. Rasfelden
98v. Manderscheid
99Schmied v. Manderscheid
100v. Kerpen
101Dietrich und Wilhelm v. Kerpen
102v. Kreps
103Husch
104Rupsack
105v. Bürresheim
106v. Bürresheim
107Wegehart v. Schönberg
108v. Lumersfelt und v. Bausburg
109Mumerizon v. Frimersdorf
110v. Neumagen
111v. Siersberg
112v. Kirkel
113v. Treis
114v. Treis
115Heinrich v. Pyrmont
116Heinrich v. Schönberg
117v. Schönberg und v. Pyrmont
118Gerhard v. Schönberg
119Johann v. Schönberg
120Hans v. Pyrmont
121v. Winnenburg
122Cuno und Gerlach v. Winnenberg
123Cono Burggraf zu Cochem
124v. Bettingen
125v. Reil
126v. Neumagen
127v. Neumagen
128v. Reuland
129Kämmerer v. Prüm
130Marx Boen
131Marx Boen
132v. Buweiler

Die Gruppe mit dem Schach

133v. Spanheim
134v. Spanheim
135Heinrich v. Spanheim
136v. Spanheim
137Ulener v. Spanheim
138v. Spanheim
139Walrave v. Koppenstein
140Walrave v. Koppenstein
141v. Ansenbruch
142v. Allenbach
143Fust v. Stromberg
144Fust v. Stromberg
145Wolf v. Spanheim
146Wolf v. Spanheim
147v. Kreuznach
148Specht v. Spanheim
149Johann Strassenroub v. Spanheim
150v. Wiltperg
151v. Arenswang

Die Gruppe mit dem Ankerkreuz

152v. d. Fels
153v. Lellich
154v. Ouren
155v. Ronnnersheim
156v. Siebenborn
157v. Luchtingen
158Pentwin v. Luchtingen
159Johann v. Luchtingen
160Plate v. Longwich
161v. Born
162Jungscheffe
163Pappart

Die Gruppe des Lilienhaspels

164Husmann
165v. Gottenheim
166v. Arcken
167Spiser
168v. Bürresheim v.d. Leyen
169v. Tholey
170v. Schönburg
171v. Schönburg
172Rael
173v. Greiffenklau
174v. Berchel
175v. Limpach

Die Gruppe mit dem Schildchen

176v. Reifferscheid
177v. Malberg, v. Glimmendal, v. Katzenellenbogen
178Boyart, v. Erdorf, v. Schönecken
179v. Wildenburg
180v. Wildenburg gt. Dieffenbach
181v. Vianden, . Schönecken, v. Brandenburg, . Schönburg
182Johann v. Vianden
183Franke v. Schönecken
184Lyse v. Schönecken
185Gerlach v. Schöneck
186Walter v. Schöneck
187Heinrich v. Schöneck
188v. Schönecken. Bonifacii
189Feties v. Schönecken
190Richard v. Schönecken
191Poley
192Scholer
193v. d. Fleischgasse
194v. Wavern
195v. Wavern
196v. Brandenburg
197Theodor v. Brandenburg
198Gottfried v. Brandenburg
199v. Falkenstein
200v. Falkenstein
201v. Schönenberg
202v. Nattenheim
203v. Neumagen
204v. Neuerburg
205v. Hartelstein
206v. Schönburg
207Johann v. Schönburg gt. V. Ortenburg
208v. Schönburg
209v. Schönburg
210Pyner
211Rost v. Glimmendal
212Sifrid v. Glimmendal
213v. Glimmendal
214v. Glimmendal
215Pypher
216Knebel v. Katzenellenbogen
217Knebel v. Katzenellenbogen, v. Allendorf
218v. Hohenstein
219v. Hohenstein
220Walter v. Hohenstein
221Breder v. Hohenstein
222Breder v. Hohenstein
223v. Gerolstein
224Donner v. Larheim
225v. Braubach

Die Gruppe mit den drei Rauten

226v. Reichenstein
227v. Reichenstein
228v. Selbach
229Daube
230Daube
231Daube
232v. Burbach
233v. Burbach
234v. Güldesbach
235v. Güldesbach
236v. Selbach
237v. Selbach
238v. Selbach
239v. Selbach
240v. Bicken
241v. Bickenbach
242v. Ders
243v. Langenbach
244Steinhaus zu Overrath
245v. Geislar
246v. Gevertzhan
247v. Gevertzhan
248Schelle v. Steinzenbach
249v. Alsdorf
250v. Schelt
251v. Sehem
252Schenk v. Sterrenberg, Schenk v. Liebenstein und Schenk v. Boppard
253v. Sternberg
254Schenk v. Liebenstein
255Schenk v. Boppard
256v. Holzheim
257Weyher zu Nikenich
258v. Braunsberg
259Krug v. Lune
260Sud v. Eltville

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.